Obchodní podmínky

 NAKUPZAHUBICKU.CZ

Obchodní podmínky – Služby VIRTUÁLNÍ GALERIE | ELEKTRONICKÉ tržiště | Marketplace

Pojmy:

 • Obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky.
 • Poskytovatel a provozovatel platformy “Marketplace”/online tržiště  BODY FAIR s.r.o., IČ: 06059074 , se sídlem Komenského 1078/83, Plzeň Bolevec, 323 00
 • Prodávající – Jsou uvedeni v seznamu prodávajících zde
 • Uživatel – fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službě
 • Smlouva o službách – smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a uživatelem o poskytování služeb.
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Služby – plnění poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb směrem k uživateli specifikované v bodu 2. obchodních podmínek.
 • Uživatelský účet – virtuální prostředí, které je uživateli poskytováno na základě smlouvy o službách poskytovatelem
 • Elektronická adresa uživatele – adresa, kterou uživatel uvedl v registračním formuláři
 • Helpdesk – místo pro elektronickou komunikaci mezi uživatelem a poskytovatelem, adresa info@nakuzahubicku.cz

 

Vysvětlivky:

 • Poskytovatel a provozovatel platformy/online tržiště– Je provozovatelem platformy. Provozuje platformu a je zodpovědný za schvalování a příjem ověřených a kvalitních dodavatelů/prodejců zboží, kteří se mohou registrovat do platformy z celého světa. Dále je zodpovědný za příjem objednávek od zákazníků, vyřizování reklamací zboží, je zodpovědný za celkový provoz platformy a za zboží, které platforma nabízí.

 

1. Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na platformě “Marketplace”/online tržiště nakuzahubicku.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele platformy, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).
 • Nákupní platforma je provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakupzahubicku.cz
 • Provozovatelem platformy je BODY FAIR s.r.o., IČ: 06059074 , se sídlem Komenského 1078/83, Plzeň Bolevec, 323 00 (dále jen “provozovatel“).
 • Prostřednictvím platformy prodávají zboží zahraniční subjekty. Aktuální přehled všech prodávajících je uveden v rubrice Seznam prodávajících. Seznam je součástí těchto obchodních podmínek.
 • Provozovatel platformy nakupzahubicku.cz není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje webovou prezentaci jako platformu, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy.
 • Provozovatel platformy je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.
 • Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese www.nakupzahubicku.cz, umožňuje provozovatel platformy zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.
 • Zboží je v platformě nakupzahubicku.cz obrazově prezentováno a je u něho uveden jeho název, popis, velikostní tabulka, kupní cena, popřípadě další doplňující informace.
 • České návody nejsou standardně dodávány s výrobky neboť Dodavatelé sídlí mimo státy EU. Provozovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Provozovatel se zavazuje poskytnou Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.
 • Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz řídí právem České republiky.
 • Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá až do případného uzavření smlouvy prostřednictvím platformy. Případná komunikace mezi kupujícím a provozovatelem probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní adresa provozovatele je info@nakupzahubicku.cz

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na platformě, více informací v rubrice jak nakupovat.
 • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v platformě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz.
 • Provozovatel platformy objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz vybrané zboží, a to buď přímo, anebo s využitím řetězení platforem prostřednictvím další platformy určené prodávajícími.
 • Provozovatel platformy neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 • Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem platformy k dalšímu zpracování.
 • K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací (přijetím) zákazníkovi objednávky prodávajícím, o níž zákazník obdrží potvrzení prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz, příp. s využitím řetězení platforem též prostřednictvím další platformy určené prodávajícími.
 • Smlouva je uzavřena s prodávajícím, který objednávku kupujícího akceptoval. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí objednávka účinky vůči ostatním prodávajícím.
 • Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz např. odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.nakupzahubicku.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.
 • Smlouva je archivována provozovatelem platformy v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.
 • V případě, že provozovatel platforma sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel platformy je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel platformy je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím platformy www.nakupzahubicku.cz
 • Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem.
 • Doba na odeslání objednávky činí standardně 3-25 pracovních dní. V 99% případů se objednávka zasílá zákazníkovi ze skladu prodejce do 3 dní. Od této doby následně plyne dodací lhůta zboží, která je uvedená v rubrice Dodací podmínky.
 • Zákazník vysloveně souhlasí s tím, že objednávku po jejím zaplacení nelze zrušit. Jakmile je objednávka úspěšně zaplacená, je provozovatelem nákupní platformy předána prodejci, který již pracuje na její přípravě a expedici. Zákazník tedy souhlasí s tím, že pokud si objednávkou není jistý, tak se zaplacením objednávky vyčká do chvíle než si ověří, že danou objednávku opravdu chce uskutečnit.

 

3. Obsah kupní smlouvy

 • Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím platformy, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.
 • Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada kupní ceny ze strany kupujícího.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.
 • Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.
 • Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 • Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném) a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo v případě dočasné nemožnosti dodání z důvodu neodvratitelných a nepředvídatelných překážek či tzv. vyšší moci, které vznikly bez jeho zavinění, dodací dobu prodloužit v závislosti na těchto překážkách. Neodvratitelnou a nepředvídatelnou překážkou či tzv. vyšší mocí je zejména povstání, nepokoje, extrémní výkyvy počasí, epidemie, karantén, stávky, omezení přepravy a dopravy nezávislé na vůli Provozovatele apod.
 • V průběhu doručování zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Případný celní poplatek není ve stanovené kupní ceně zahrnut. V případě potřeby vysvětlení správného postupu při celním projednání může kupující kontaktovat se svými dotazy provozovatele platformy.
 • Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.
 • Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.nakupzahubicku.cz ve zvláštní rubrice ZDE. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné) či jiné poplatky související s jeho objednávkou, hradí se všechny platby najednou.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.
 • Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese www.nakupzahubicku.cz v rubrice nazvané Zásady zpracování osobních údajů. Tato pravidla jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Při prodeji zboží prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz s využitím řetězení platforem není prodávající oprávněn dovolávat se v žádném případě vůči kupujícímu pravidel obchodování stanovených pro navazující platformu určenou prodávajícími.

 

4. Další ustanovení

4.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím. Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání Kupujícímu.

4.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

4.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

4.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

4.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v částce u zboží uvedené v nákupní galerii Provozovatele.

 

5. Reklamace

5.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním zboží či dodání jiného zboží).

5.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

5.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za vadu zboží či za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

5.4. Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího u Dodavatele za těchto podmínek:

 1. a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní,
 2. b) reklamované zboží je v čtrnáctidenní lhůtě reklamováno prostřednictvím reklamačního řádu ZDE 

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby Provozovatele Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

6.2. Kupující sdělením svých údajů při používání platformy (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami platformy a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Kupujícího jako uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Kupující jako uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

6.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

6.4. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel musí poskytnout Dodavateli mimo Evropskou unii osobní údaje Kupujícího. Kupující dává Provozovateli výslovný souhlas k předání těchto údajů třetí osobě – Dodavateli. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, tj. po prvotním ověření dostupnosti zboží s pozitivním výsledkem (bod 2.6), že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. Administrátor vrací peníze na bankovní účet Kupujícího, který mu Kupující za tímto účelem sdělí.

8. DPH

U VEŠKERÝCH OBJEDNÁVEK USKUTEČNĚNÝCH PO 1.10.2021 JE VEŠKERÉ DPH I CLO HRAZENO DOPŘEDU PROVOZOVATELEM PLATFORMY V REŽIMU (IOSS). ZÁKAZNÍCI SE TEDY U OBJEDNÁVEK USKUTEČNĚNÝCH PO TOMTO TERMÍNU NEMUSÍ OBÁVAT ZADRŽENÍ ZÁSILEK NA CELNICI.

U veškerých objednávek uskutečněných po 1.10.2021 můžeme se 100% jistotou garantovat, že budou předmětem plnění DPH (IOSS) v rámci importního režimu One Stop Shop ze strany provozovatele. Toto ve zkratce znamená, že provozovatel platformy garantuje, že u veškerých zásilek bude řádně zaplaceno CLO, DPH či jiné poplatky za zákazníka v plné výši. U objemově větších zásilek se může stát, že i přes to budou zadrženy na celnici. V tomto případě zákazník může kontaktovat zákaznickou podporu a veškeré tyto poplatky mu budou provozovatelem proplaceny na jeho náklady. Provozovatel platformy však důrazně informuje zákazníky, že vzhledem k okolnostem a nejasnostem kdy bude podepsána Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, která byla předložena Vládou ČR do Poslanecké sněmovny, ale zatím nebyla parlamentem a prezidentem republiky schválena. Platforma se tedy rozhodla, že se do režimu IOSS u zásilek, které budou putovat do ČR přihlásí až od 1.10.2021. Teprve až objednávky po 1.10.2021 budou mít uhrazené DPH a CLO v plné výši ze strany dodavatele platformy. Pokud tedy nějaký zákazník objedná zboží v období například 15.6.2021 – 1.10.2021 bude povinnen si veškeré nutné poplatky uhradit sám prostřednictvím webových stránek www.celnicka.cz, kde snadno podle návodu vyplní celní prohlášení. Na jeho žádost prostřednictvím zákaznické podpory mu bude zaslána faktura od asijského prodejce (dodavatele), kterou může využít při celním prohlášení, avšak celní deklarace v rámci objednávek s nižší hodnotou by měla jít úspěšně dokončit i bez ni.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

1.Ochrana duševního vlastnictví
 • Subjekty, které prodávají prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz zboží, jsou povinny respektovat práva duševního vlastnictví, svědčící třetím osobám.
 • Každý, kdo se domnívá, že je v případě určitého zboží, prodávaného prostřednictvím platformy, porušováno právo duševního vlastnictví, svědčící třetí osobě, je vyzýván, aby o tom učinil sdělení elektronickou poštou na adresu info@nakupzahubicku.cz. Přitom je nezbytné přesně označit předmětné zboží a uvést okolnosti, které umožní posouzení věci, a to označením nebo jiným vymezením práva, které má být porušováno.
 • Provozovatel platformy postoupí takové sdělení prodávajícímu předmětného zboží se žádostí o nápravu.
 • V případě zjevně důvodného sdělení je provozovatel platformy oprávněn zabránit dalšímu nabízení a prodeji předmětného zboží prostřednictvím platformy nakupzahubicku.cz

 

2.Poučení o zacházení s elektroodpadem
 • Provozovatel apeluje na zákazníky, aby využívali tříděný sběr odpadních elektrozařízení.
 • Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání s elektroodpady jsou uvedeni na mzp.cz.
 • Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru.
 • Vysloužilý elektrospotřebič může obsahovat řadu nebezpečných látek, ale i vzácných materiálů, které lze opětovně použít.

 

Závěrečná část

1.1 V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem platformy a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
1.2 Tyto obchodní podmínky byly sepsány 31.7. 2022 a jsou účinné od 1.8.2022.
1.3 Provozovatel platformy je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.
1.4 Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.